Vikten av informationssäkerhet och hur den används för att bekämpa bedrägerier

Att förebygga bedrägeri är en av de största utmaningarna för organisationer över hela världen. Det finns en hel del åtgärder som organisationer kan vidta för att skydda sig, men frågan är vilka åtgärder som fungerar mest effektivt? Hur kan informationssäkerhet användas för att förbättra en organisations förebygga arbete mot bedrägeri?

Grundläggande aspekter för informationssäkerhet

Informationssäkerhet associeras ofta med cybersäkerhet, men det är egentligen bara är en del av detta begrepp. Det finns andra delar som är lika viktiga och en förutsättning för att uppnå en hög nivå av informationssäkerhet, nämligen sekretess, integritet och tillgänglighet. Det har blivit allt viktigare för organisationer att ta fram en säkerhetspolicy som omfattar alla olika delar samt att kontinuerligt arbeta för att upprätthålla dem. I takt med att digitaliseringen ökar har det blivit ett sätt att skydda sina egna affärsintressen, sina kunder samt att ge mervärde till organisationen i form av ökat förtroende.

Arbetet med informationssäkerhet startar ofta efter ett bedrägeri

Trots vikten av ett fungerande förebyggande arbete för att skydda sig mot bedrägerier har informationssäkerhet inte alltid tillräcklig prioritet inom vissa organisationer. Det kan vara svårt att på kort sikt se vilket värde och vilken inverkan det har på verksamheten. Arbetet med att ta fram en säkerhetspolicy sker ofta efter det att en organisation utsatts för ett bedrägeri. Inte förrän organisationen klart och tydligt kan se bedrägeriets konsekvenser anlitas en expert på informationssäkerhet med uppgift att sätta grunden för det förebyggande arbetet mot bedrägeri.

Orsaker varför bedrägeribekämpning är viktigt

En viktig uppgift för experten är att identifiera vilka risker som finns för att organisationen ska brista i sin informationssäkerhet och hur den kan skydda sig från bedrägeri. Att förhindra cyberattacker är en del av detta arbete, men det inkluderar även hur hot från hackare ska hanteras och hur riskerna för dataintrång kan minimeras. Ofta beror bedrägerier på ineffektiva kontroller, rutiner som inte efterföljs samt enskilda anställda som på grund av okunskap bryter mot regler kring integritet och sekretess.

Exempel på varför ett bedrägeri kan genomföras

En tämligen vanlig orsak till att ett bedrägeri kan genomföras är just okunskap hos organisationens anställda. Om inte alla individer är medvetna om informationssäkerhetens grundläggande principer finns det en ökad risk för bedrägeri och intrång. Det kan till exempel vara att en anställd ändrar sparade uppgifter, läser dokument som personen i frågan inte har behörighet till eller ger en tredje part åtkomst till sparad information. Alla dessa handlingar står i strid med den säkerhetspolicy organisationen bör ha kring sekretess, integritet och tillgänglighet.

Vikten av informationssäkerhet

Frågor angående åtkomsthantering och datahantering är således mycket viktiga för en organisation. Som expert på informationssäkerhet inom en organisation är det områden som måste prioriteras och särskild fokus bör läggas på att förankra detta med alla anställda. Först då kan organisationens arbete med att förebygga bedrägerier ha en chans att lyckas. Genom att behandla information varsamt och vara medveten om dess värde går det som organisation att skydda sig från bedragare, hackare och andra oärliga personer som hotar ens informationssäkerhet.